თარგმნეს ინგლისური:

  • letter of advice   

მაგალითი სასჯელს ერთად "ავიზო; შეტყობინების ბარათი", თარგმანი მეხსიერება

add example
შეტყობინების დახურვაClose Message
სისტემური შეტყობინების მიმდინარე ჩანართში ჩვენება. ეს ჟურნალი გამოიყენება არასპეციალიზებული პროცესების მიერ (მაგ. " sudo " ან " fsck " ბრძანებებიDisplays the system log in the current tab. This log is generally used by non-specialized processes (like " sudo " or " fsck " commands
დაბლოკილი ფანჯრის პასიური კონტექსტური მენიუს & შეტყობინების ჩვენებაShow Blocked Window Passive Popup & Notification
სისტემური შეტყობინების ჩვენებაDisplay the system log
შეტყობინების ტექსტიSelect a block to be displayed
ჩვენება გვერდზე 1. ნაპოვნია 5 სასჯელს შესატყვისი ფრაზა "ავიზო; შეტყობინების ბარათი".აღმოაჩინეს 0.333 ms.თარგმანი მოგონებები ქმნის ადამიანის, მაგრამ კომპიუტერის მიუერთდა, რომელიც შეიძლება გამოიწვიოს შეცდომები. ისინი მრავალი წყაროები და არ არის გადამოწმებული. იყავი გააფრთხილა.